World Dog Show Salzburg Österreich 20.05.2012

Rubino  V

Maja     V4